آساناهای یوگا

آسانا، اولین بخش از هاتا یوگا است. انجام آساناها، باعث پایداری بدن و ذهن می شود، بیماری از بین می رود و پایداری در تمامی اندام ها به وجود می آید.

(متن کتاب هاتایوگا پرادیپیکا)

آسانا اولین مرتبه از هاتایوگا است. در راجایوگا، آسانا به وضعیت های نشسته مربوط می شود، اما در هاتایوگا معنای دیگری دارد. آسانا وضعیت بدنی خاصی است که کانال ها و مراکز انرژی را باز می کند. یوگی ها دریافته اند که با کنترل بدن توسط آساناها، ذهن کنترل می شود. زمانی که شما تمارین بدنی به نام آسانا را انجام می دهید، بدن پایدار می شود، پرانا به راحتی جریان پیدا می کند و بیماری کم تری در بدن ایجاد می شود.

در متون باستانی هندی به ۸۴ آسانای اصلی اشاره شده است که البته از بین هزاران آسانا انتخاب شده است. آساناها انواع مختلفی دارند که از بالاترین تا پایین ترین سطح آگاهی را درگیر می کنند. آساناها به دو بخش اصلی تقسیم می شوند:

۱- آساناهای دینامیک

۲- آساناهایی که برای وضعیت های مدیتیشن استفاده می شوند.

آساناها اغلب حرکات کششی هستند و با تنفس عمیق انجام می شوند. به همین دلیل در هنگام انجام این آساناها، اسید لاکتیک زیادی در عضلات تجمع نخواهد کرد.

در این بخش به شرح مهم ترین و اصلی ترین آساناهای یوگا می پردازیم:

۱- سواستیک آسانا

۲- گوموک آسانا

۳- کورماسانا

۴- کوکوت آسانا

۵- دانورآسانا

۶- ماتسیندرآسانا

۷- پاسچی موتان آسانا

۸- مایورآسانا

۹- وضعیت پایه

۱۰- وضعیت عصا

۱۱- حرکت چرخش زانو

۱۲– حرکت نیمه پروانه

۱۳- حرکت پروانه

۱۴- چرخش شانه

۱۵- یوگای گردن