۱اطلاعات شخصی
۲سوابق شغلی
۳اطلاعات تحصیلی
۴زبان های خارجی
۵مهارت های رایانه